BEGRIPPEN :


Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die het werk laat verrichten


Het werk: Het totaal van de tussen de opdrachtgever en R. Schoneveld Hovneiersbedrijf overeengekomen en uit te voeren werkzaamheden :

-  levering van diensten

-  levering van materialen


Het bestek: Een beschrijving van het werk, inclusief bijbehorende tekeningen, voorschriften en voorwaarden

Tijden: De werkzaamheden worden uitgevoerd gedurende normale werkdagen gedurende de algemeen gangbare tijdstippen. Op van overheidswege of op enigerlei andere wijze voorgeschreven dan wel lokaal gangbare feest-, vakantie- of vrije dag erkende dagen worden de werkzaamheden niet uitgevoerd.


Overmacht: Als overmacht voor R. Schoneveld Hoveniersbedrijf zullen worden aangemerkt ale omstandigheden van zodanige aard dat in redelijkheid  nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd. In dit geval is R. Schoneveld Hoveniersbedrijf gerechtigd de nakoming van de voor R. Schoneveld Hoveniersbedrijf uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding te kunnen worden verplicht. Een voorbeeld van overmacht zijn weersomstandigheden.


Offerte: Prijsaanbieding. Deze wordt schriftelijk vastgelegd en aan de opdrachtgever toegezonden.


Opdracht-bevestiging: Schriftelijke bevestiging van R. Schoneveld Hoveniersbedrijf aan de opdrachtgever met vermelding van een omschrijving van de werkzaamheden, de te gebruiken materialen, de vermoedelijke dag van aanvang van de werkzaamheden, de prijs.


- Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen de   

  opdrachtgever en R. Schoneveld Hoveniersbedrijf.. Afwijkingen van de bepalingen dienen in   

  onderling overleg te worden vastgesteld en schriftelijk in tweevoud te worden bevestigd aan de

  opdrachtgever. De opdrachtgever dient 1 exemplaar voor accoord getekend en aangetekend retour

  te zenden. Na ontvangst zijn de afwijkende bepalingen van toepassing.

- De toepasbaarheid van deze voorwaarden kan door de opdrachtgever op geen enkel moment opzij

  worden gezet, tenzij schriftelijk overeengekomen.

- De opdrachtgever wordt geacht de algemene voorwaarden van R. Schoneveld  Hoveniersbedrijf te

  kennen en integraal te accepteren. Indien de opdrachtgever / aanvrager van een offerte dit wenst,

  wordt op eerste aanvraag een exemplaar van de algemene voorwaarden van R. Schoneveld Hoveniersbedrijf  aan hem toegezonden.

- Betaling: binnen 14 dagen na dagtekening dient het bedrag zonder compensaties op een door

  R. Schoneveld Hoveniersbedrijf  aangewezen rekeningnummer bijgeschreven te zijn.

- Aanmerkingen op de uitvoering van het werk:  binnen 14 dagen nadat de werkzaamheden

  beëindigd zijn.


OFFERTE :

- De in de offerte genoemde prijzen zijn richtprijzen excl. B.T.W., tenzij anders vermeld. De offerte is 

  gebaseerd op het bestek / de prijsaanvraag. De daadwerkelijk in rekening te brengen bedragen

  worden vermeld in de opdrachtbevestiging. De offerte heeft betrekking op een totale aanbieding.

  Het is een ondeelbaar geheel. Er kan niet een onderdeel uit gehaald worden en separaat als

  opdracht uitgevoerd worden voor de prijs vermeld uit een totaal aanbieding.

- De offerte geeft een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden incl. de te gebruiken en/of

  te leveren materialen.

- De offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen na dagtekening.

- Indien de opdrachtgever  niet binnen 1 maand na dagtekening van de offerte te kennen geeft het

  werk door R. Schoneveld Hoveniersbedrijf uit te laten voeren, kunnen de calculatiekosten aan de

  aanvrager van de offerte in rekening gebracht worden. Indien overeengekomen, kunnen, als de

  opdracht op een later tijdstip alsnog door R. Schoneveld Hoveniersbedrijf uitgevoerd wordt, deze 

  kosten verrekend worden.


OPDRACHTBEVESTIGING :

De overeenkomst komt tot stand door een bevestiging van de opdrachtgever aan R. Schoneveld Hoveniersbedrijf dat hij de offerte wil laten uitvoeren, dan wel door het afspreken van een datum waarop met de werkzaamheden zal worden begonnen. Indien de opdrachtgever en R. Schoneveld Hoveniersbedrijf een uiterste datum van oplevering overeengekomen zijn, dan dient dit, door beide partijen ondertekend, op de opdrachtbevestiging aangetekend te worden. Eventuele materiële en immateriële schade van de opdrachtgever, waarvoor hij R. Schoneveld Hoveniersbedrijf aansprakelijk stelt, kunnen nimmer leiden tot een schadeloosstelling die door R. Schoneveld Hoveniersbedrijf aan de opdrachtgever betaald moet worden van een bedrag hoger dan het bedrag dat R. Schoneveld Hoveniersbedrijf voor deze opdracht in rekening gebracht heeft. Bij overmacht zal R. Schoneveld Hoveniersbedrijf nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor welke vorm van schade dan ook.


VERPLICHTINGEN VAN R. SCHONEVELD HOVENIERSBEDRIJF:

- R. Schoneveld Hoveniersbedrijf verplicht zich het werk, zoals omschreven in de

  opdrachtbevestiging, naar zijn beste kunnen uit te voeren.

- Het werk wordt uitgevoerd binnen de normale werktijden van R. Schoneveld Hoveniersbedrijf

- Het werk wordt uitgevoerd door bevoegde personen, volgens richtlijnen zoals die gegeven worden

  door de opdrachtgever. R. Schoneveld Hoveniersbedrijf de opdrachtgever heeft gewezen

  op een situatie ( bijvoorbeeld een ondeugdelijke ondergrond ) waardoor het resultaat niet

  optimaal kan zijn ( zulks naar inschatting van R. Schoneveld Hoveniersbedrijf), is R. Schoneveld Hoveniersbedrijf  niet aansprakelijk/verantwoordelijk voor het resultaat van het werk.

- R. Schoneveld Hoveniersbedrijf zal de wettelijke verplichtingen, die verband houden met de

  afdracht van sociale premies en loonbelasting,  die rechtstreeks het gevolg zijn van het aan

  R. Schoneveld Hoveniersbedrijf opgedragen werk, stipt voldoen.


VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER :

- De opdrachtgever draagt er zorg voor dat het werk ongestoord uitgevoerd kan worden op de 

  afgesproken tijden.

- De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle relevante gegevens ( zoals bijvoorbeeld het bestek,

  vergunningen e.d ) op tijd ter beschikking staan van R. Schoneveld Hoveniersbedrijf.

- Financiële gevolgen van veranderingen in voorschriften of werkinstructies, al dan niet van

  overheidswege voorgeschreven, tussen de offertedatum / opdrachtbevestigingsdatum en het

  moment van de daadwerkelijke uitvoering van het werk, zullen door de opdrachtgever

  gecompenseerd worden.

- De opdrachtgever is verplicht het object(en) waar R. Schoneveld Hoveniersbedrijf zijn

  werkzaamheden verricht, te verzekeren tegen brand- en stormschade.

- De opdrachtgever is verplicht de voor het werk benodigde nutsvoorzieningen ( gas, water, elektra )

  ter beschikking te stellen. De kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

- Financiële gevolgen van vertragingen in het werk als gevolg van omstandigheden waarvoor de

  opdrachtgever aansprakelijk is, worden op de opdrachtgever verhaald.

- Financiële gevolgen van gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever zijn

  verstrekt, zijn volledig voor rekening  van de opdrachtgever.

- Het werk dient per auto normaal bereikbaar  te zijn. Aan- en afvoer van materiaal dient ongestoord,

  per vrachtauto, plaats te kunnen vinden.

- Medewerkers van R. Schoneveld Hoveniersbedrijf dienen gebruik te kunnen maken van sanitaire

  voorzieningen, kantine e.d. zoals die aanwezig zijn op het werk.

- De opzet van het werk dient zodanig te zijn dat schade in de ruimste zin des woords, wordt

  vermeden.

- De opdrachtgever stelt voorzieningen beschikbaar voor het inzamelen van afval en zorgt voor afvoer

  hiervan.

- De opdrachtgever zorgt voor rust, orde en veiligheid op het werkterrein. Hij zorgt ervoor dat de ter

  beschikking gestelde materialen en hulpmiddelen in goede staat verkeren.

- Indien de opdrachtgever kosten moet maken om aan de bepalingen te voldoen, dan kunnen deze

  niet op R. Schoneveld Hoveniersbedrijf verhaald worden.

PRIJZEN / MEERWERK :

- Alle in de offerte / opdrachtbevestiging genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W. tenzij anders

  aangegeven.

- Indien omstandigheden in de ruimste zin des woords, waarop de prijsvorming van de offerte /

  orderbevestiging gebaseerd is, wijzigen, is R. Schoneveld Hoveniersbedrijf gerechtigd zijn

  prijsstelling  te wijzigen overeenkomstig de verandering in die omstandigheden ook al kon dit door

  R. Schoneveld Hoveniersbedrijf voorzien worden. Indien R. Schoneveld Hoveniersbedrijf hiervan

  gebruik maakt, dan zal dit schriftelijk, onder opgave van redenen, aan de opdrachtgever kenbaar

  worden gemaakt en toegepast worden op elke (termijn)factuur

- Meerwerk dient tegen het geldende tarief door de opdrachtgever voldaan te worden. Dit geldt ook

  indien voor dit meerwerk geen schriftelijke opdracht is verstrekt.

- Minderwerk dient met de opdrachtgever verrekend te worden.

 

OPNEMING :

De opneming van het werk dient binnen 8 werkdagen nadat R. Schoneveld Hoveniersbedrijf de opdrachtgever hiertoe verzocht heeft, plaats te vinden. Het verzoek om opneming gericht aan de opdrachtgever dient de datum waarop het werk klaar is te vermelden.

De opdrachtgever bevestigt schriftelijk wanneer de opneming plaats zal vinden waarbij hij er voor zorg draagt dat dit tijdstip minimaal drie dagen van te voren bij R. Schoneveld Hoveniersbedrijf bekend is. Indien het werk niet goedgekeurd is, dan dient dit schriftelijk binnen tien kalenderdagen aan R. Schoneveld Hoveniersbedrijf medegedeeld te worden onder opgave van redenen. Bij uitblijven van zo'n schrijven wordt 10 kalenderdagen na opneming het werk geacht goedgekeurd te zijn. Kleine gebreken die het in het gebruik nemen van het object niet in de weg staan, kunnen geen reden zijn voor het weigeren van de goedkeuring. Deze gebreken dienen dan wel op korte termijn hersteld te worden. De betalingstermijn wordt gehandhaafd.


OPLEVERING :

De opleveringsdatum dient in onderling overleg vastgesteld te worden en uitsluitend schriftelijk met vermelding van deze datum in de overeenkomst vastgelegd te worden. Indien in de overeenkomst geen datum genoemd wordt, dan wordt er geacht geen uiterste opleveringsdatum overeengekomen te zijn. Indien de opleveringsdatum een dag is die niet als werkdag wordt beschouwd, dan is de eerstvolgende werkdag de dag waarop opgeleverd dient te worden.

De opleveringsdatum wordt automatisch verlengd met eventueel voorkomende onwerkbare dagen. Hieronder wordt verstaan: omstandigheden / dagen waarop buiten de schuld / aansprakelijkheid van R. Schoneveld Hoveniersbedrijf om, niet gewerkt kan worden.

Indien er wijzigingen ( bijvoorbeeld meerwerk, veranderingen in het werk enz. ) in het werk opgetreden zijn, dan moet in onderling overleg schriftelijk een nieuwe opleveringsdatum vastgesteld worden. Deze dient verlengd te worden met minimaal het aantal dagen dat dit werk met zich mee brengt. Indien het werk is goedgekeurd ( mondelinge of schriftelijke mededeling aan R. Schoneveld Hoveniersbedrijf / verstrijken van 10 kalenderdagen na dagtekening R. Schoneveld Hoveniersbedrijf heeft gemeld dat het werk klaar is en hierop geen aangetekende brief  van de opdrachtgever gekomen is, waaruit blijkt dat deze het hier niet mee eens is, bij opneming is het werk goedgekeurd ), dan wel in gebruik is genomen, dan wordt het werk als opgeleverd beschouwd. Indien een deel van het werk in gebruik wordt genomen dan wordt dit deel als opgeleverd beschouwd.


ZEKERHEID :

R. Schoneveld Hoveniersbedrijf kan voor, tijdens of na  het aannemen van het werk een voorschotbetaling op de eindfactuur dan wel een zekerheid bedingen. Indien de opdrachtgever hieraan geen gehoor kan of wil geven, dan is R. Schoneveld Hoveniersbedrijf gerechtigd het werk op te schorten, zonder dat hiervoor door de opdrachtgever een schadevergoeding kan worden geclaimd.


ONTBINDEN OVEREENKOMST :

- Zonder gerechtelijke tussenkomst kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden

  in geval dat 1 van de partijen in surséance van betaling verkeert, dan wel in staat van faillissement

  wordt verklaard.

- in geval van overmacht.

Als R. Schoneveld Hoveniersbedrijf door een reden die buiten zijn schuld/invloedssfeer ligt ( overmacht ), het werk niet binnen de afgesproken termijn uit kan voeren, is de opdrachtgever gerechtigd het werk door een ander bedrijf uit te laten voeren. Zulks zonder recht op schadevergoeding uit te betalen door R. Schoneveld Hoveniersbedrijf . Deze is gerechtigd het werk te beëindigen en de gemaakte kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De opdrachtgever zal zonder hierop kortingen toe te passen deze rekening binnen 14 dagen na dagtekening voldoen.

Als de opdrachtgever door een overmachtsituatie het werk laat beëindigen, dan is hij gehouden de door R. Schoneveld Hoveniersbedrijf gemaakte kosten te vergoeden.

Degene, die zich beroept op het niet nakomen van de overeenkomst door de andere partij, verplicht zich alles in het werk te stellen om schade, die door welke partij dan ook geleden zou kunnen worden tot het minst mogelijke te (doen) beperken. Eventuele kosten dienen door de andere partij te worden vergoed.


BETALINGSCONDITIES :

factuurbedragen tot € 2250,= excl. B.T.W. :

50% voor aanvang van de werkzaamheden

50% binnen 14 dagen na oplevering

factuurbedragen vanaf € 2250,= excl. B.T.W.:

25% voor aanvang van de werkzaamheden.

50% binnen 14 dagen na aanvang van de werkzaamheden.

25% binnen 14 dagen na oplevering.


BETALING :

Betaling van de (termijn)factuur dient te geschieden met inachtneming van het hierboven staande op een door R. Schoneveld Hoveniersbedrijf aangewezen bankrekeningnummer. Indien betaling van een termijn niet tijdig is bijgeschreven, dan heeft R. Schoneveld Hoveniersbedrijf het recht het werk voor onbepaalde termijn op te schorten, waarbij alle kosten die hierdoor bij welke partij dan ook ontstaan, voor rekening van de opdrachtgever zijn. De opdrachtgever is bij niet tijdige betaling 1,5% vertragingsrente per maand verschuldigd, waarbij een deel van de maand als gehele maand gerekend wordt. Deze vertragingsrente wordt gerekend vanaf 14 dagen na factuurdatum tot het moment waarop R. Schoneveld Hoveniersbedrijf over dit factuurbedrag kan beschikken. De (eind)factuur wordt binnen redelijke termijn na oplevering van het werk bij de opdrachtgever ingediend en bevat een specificatie van de werkzaamheden. De B.T.W. wordt hierop afzonderlijk vermeld. Indien invordering noodzakelijk is, dan worden de buitengerechtelijke invorderingskosten van 15% van het factuurbedrag ( met een minimum van € 150,= ) volledig op de opdrachtgever verhaald. Bij betaling wordt eerst de vertragingsrente als voldaan beschouwd, vervolgens de invorderingskosten en als laatste de hoofdsom. De gerechtelijke kosten zullen in een gerechtelijke procedure volledig mee gevorderd worden. Bedragen die de opdrachtgever meent te kunnen vorderen van de R. Schoneveld Hoveniersbedrijf, mogen nimmer worden gecompenseerd/verrekend.

De opdrachtgever verkeert zonder verdere ingebrekestellingen in een toestand van nalatigheid/verzuim wanneer hij niet binnen 14 dagen nadat hij een betalingsherinnering ontvangen heeft, aan zijn verplichtingen voldaan heeft. Invorderingsmaatregelen zullen hierna genomen kunnen worden.


EIGENDOM VAN ONTWERPEN E.D.

Alle door R. Schoneveld Hoveniersbedrijf gemaakte tekeningen e.d. blijven eigendom van R. Schoneveld Hoveniersbedrijf. Alle rechten hierop worden voorbehouden en dienen gerespecteerd te worden.

Alle materialen en gereedschappen, voor zover nog niet verwerkt, blijven eigendom van R. Schoneveld Hoveniersbedrijf totdat de laatste (termijn)factuur betaald is. Niet betaalde materialen en gereedschappen dienen op eerste verzoek voor R. Schoneveld Hoveniersbedrijf toegankelijk te zijn. De opdrachtgever draagt het risico van alle mogelijke schade voor alle materialen en gereedschappen in de ruimste zins des woords. Deze bepaling geldt niet wanneer de opdrachtgever aan kan tonen dat de schade  veroorzaakt is door nalatigheid van R. Schoneveld Hoveniersbedrijf.

 

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN :           

Op de overeenkomst tussen opdrachtgever en R. Schoneveld Hoveniersbedrijf is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Terzake van eventuele geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst tussen de opdrachtgever en R. Schoneveld Hoveniersbedrijf is de Arrondissementsrechtbank in Zwolle bevoegd.


Zwolle, 1 maart 2016

R. SchoneveldR. SCHONEVELD HOVENIERSBEDRIJF

Timoteegras 8

8043 KH Zwolle


+31 (06) 517 880 14

info@schoneveld-hoveniers.nl

Copyright © 2016 R. Schoneveld